ORDIN nr. 2.341 din 2 august 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent

ORDIN nr. 2.341 din 2 august 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014

EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 8 august 2022
Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 13.624/2022 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.Articolul ILa articolul 3, alineatul (2) se abrogă.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
București, 2 august 2022.Nr. 2.341.Anexa nr. 1(Anexa nr. 8 la norme)
STRUCTURA FUNCȚIONALĂ
a cabinetelor de practică independentă
Articolul 1(1) În vederea funcționării, cabinetele de practică independentă individuale, asociate, precum și cele prevăzute la art. 18 din norme, înființate și organizate în condițiile legii, trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare.(2) În cazul cabinetelor asociate și punctelor de lucru aflate în locații diferite se eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare separată pentru fiecare punct de lucru.

Articolul 2Autorizația sanitară de funcționare se eliberează la cererea reprezentantului legal al cabinetului de practică independentă.Articolul 3Inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București verifică periodic respectarea condițiilor igienico-sanitare și a structurii spațiilor funcționale prevăzute, în funcție de profilul de activitate.Articolul 4Spațiile destinate activității cabinetelor de practică independentă pot suferi modificări structurale, de circuite și acces la utilități, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcționale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranța în construcții și în măsura posibilităților tehnico-constructive oferite de spațiu. Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București consiliază reprezentanții legali ai cabinetelor privind circuitele funcționale și avizează proiectele de modificări.Articolul 5Cabinetul de practică independentă va avea în componență minimă spațiile prevăzute în art. 10-17, în funcție de profilul de activitate. Aceste spații cuprind încăperi unde se desfășoară activitatea medicală și încăperi anexă necesare desfășurării activității (sală de așteptare, grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare a materialelor, boxă de materiale de curățenie, boxă de deșeuri etc.).Articolul 6Amenajarea încăperilor în care se desfășoară activități medicale se va face cu respectarea următoarelor cerințe:a) pavimentele, pereții, tavanele și suprafețele de lucru vor fi lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminări radioactive (după caz), rezistente la acțiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz), negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer, fără asperități care să rețină praful; îmbinările dintre pereți și podea trebuie să fie concave, rotunjite;b) este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase și cu asperități;c) este interzisă mochetarea pardoselilor.Articolul 7Amenajarea încăperilor anexă se va face cu îndeplinirea următoarelor cerințe:a) sala de așteptare - fiecare loc de ședere să beneficieze de o suprafață minimă de 1/1,5 mp/persoană;b) grupul sanitar pentru pacienți să fie cu acces din sala de așteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor de practică independentă din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la rețeaua publică de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosă septică de beton vidanjabilă;c) pentru personalul medico-sanitar va fi asigurat un spațiu cu destinație de vestiar; numărul vestiarelor și desemnarea spațiului destinat acestora vor fi în funcție de numărul personalului care desfășoară activitate concomitentă;d) încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfășoară activități medicale.Articolul 8Cabinetele de practică independentă vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 9Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele de practică independentă, indiferent de profil:a) asigurarea cu apă potabilă;b) racordarea la rețeaua de canalizare a localității, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului și solului. Dotarea cabinetelor, în localitățile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalații proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);c) deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;d) asigurarea unui microclimat corespunzător;e) asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale și de medicină dentară;f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor de practică independentă;g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;i) asigurarea de echipament de protecție specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislația în vigoare;j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.Articolul 10(1) Cabinetul de practică independentă pentru profesia de asistent medical generalist/moașă va avea în componența minimă sală de așteptare, sală de tratamente, grup sanitar pentru pacienți, grup sanitar pentru personal și spații de depozitare.(2) Sala de tratamente, cu o suprafață minimă de 9 mp, va fi special amenajată și dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă rece și caldă.Articolul 11(1) În cabinetele de practică independentă în care au loc prelevări de produse biologice în vederea diagnosticului de laborator va fi desemnată o încăpere subcompartimentată în spațiu pentru recoltarea sângelui și spațiu pentru recoltarea produselor patologice pentru microbiologie.(2) Aceste spații vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevării de probe (canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susținerea antebrațului sau, după caz, alt mobilier specific specialității medicale și tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, măsuță pentru pregătirea prelevării probei, măsuță pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate), sursă de apă și racord la sistemul de canalizare.(3) Transportul în siguranță al probelor recoltate se va face la o unitate autorizată, în containere speciale, închise, cu pereți impermeabili, ușor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curățarea și dezinfecția.Articolul 12În scopul efectuării sterilizării și păstrării sterilității instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare, la organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe (spălare, decontaminare, împachetare și stocare) se vor avea în vedere:a) respectarea circuitelor funcționale și utilizarea spațiilor anume desemnate;b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spațiu adecvat organizării activității de curățare și pregătire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise și depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor sterile de cele nesterile;c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale;d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afișa ciclul de sterilizare, precum și instrucțiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;e) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:– numărul șarjei și conținutul pachetelor;– data și ora de debut și de sfârșit ale ciclului;– temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;– rezultatele indicatorilor fizico-chimici și biologici;– numele și semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea;f) cabinetele de practică independentă asigură sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare și pe baza contractelor încheiate cu unități specializate și autorizate în acest sens.Articolul 13Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă va avea în structură: spațiul de așteptare prevăzut cu: 1-2 birouri conexate între ele și prevăzute cu amenajări pentru relația cu publicul, grupuri sanitare, spațiu de depozitare, după caz.Articolul 14(1) În funcție de specificul serviciilor și de activitățile efectuate, spațiul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Laborator trebuie compartimentat astfel:a) după caz, pentru punctul de recoltări probe biologice:(i) sală de așteptare;(ii) cameră pentru recoltare;(iii) grup sanitar destinat pacienților;b) pentru laboratorul de analize:(i) încăpere pentru recepția probelor;(ii) încăpere pentru eliberarea buletinelor de analize. Dacă nu există o încăpere disponibilă, eliberarea rezultatelor poate fi făcută în camera de recepție a probelor, dar în alt interval orar, afișat la sediul laboratorului de analize medicale și disponibil pentru pacienți;(iii) încăpere de lucru pentru laborator unde pot coexista hematologia, biochimia și imunologia;(iv) încăpere pentru examenul de urină;(v) încăpere pentru microscopie;(vi) spații anexe:1. spațiu pentru depozitarea separată a materialelor sanitare, consumabilelor, reactivilor, substanțelor toxice și precursorilor de droguri; se vor depozita separat materialele sterile de cele nesterile;2. spațiu pentru depozitarea deșeurilor;3. vestiar și sală de repaus pentru personal;4. grup sanitar destinat personalului, separat de grupul sanitar destinat pacienților.(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct și controlat. Intrarea în spațiile în care se manipulează materiale cu potențial infecțios sau microorganisme trebuie marcată cu indicatorul de „Pericol biologic“.(3) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de spațiu cu suprafață suficientă și să fie astfel dimensionat încât să permită dispunerea ergonomică a mobilierului și echipamentelor, derularea fluentă a fluxurilor de probe, materiale și personal și desfășurarea în condiții de siguranță și calitate a activităților.(4) Mobilierul trebuie să fie de tip modular, confecționat din materiale rezistente la dezinfectante. Dulapurile vor fi dispuse de preferință suspendate sau pe suporți cu o înălțime de circa 15 cm, astfel încât să permită curățarea cu ușurință a podelei. Scaunele vor fi de preferință rotative, confecționate din materiale lavabile, rezistente la agenți de curățare și dezinfecție.(5) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalații de alimentare cu energie electrică dimensionate corespunzător sarcinii impuse funcționării concomitente a aparaturii din laborator și a celorlalți consumatori din clădire, precum și de sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele la care întreruperea funcționării poate influența calitatea rezultatelor, prelucrarea, transmisia și stocarea datelor.(6) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalații de alimentare cu apă rece și caldă. Fiecare încăpere de lucru va fi prevăzută cu chiuvetă, cu baterie acționată de preferință cu pedală.(7) Spațiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie ventilat corespunzător, natural sau artificial, prin folosirea instalației de aer condiționat, cu respectarea condițiilor pentru reducerea riscului de contaminare, iar acolo unde temperatura și umiditatea influențează calitatea analizelor, acestea trebuie să fie controlate și înregistrate. Când spațiul este ventilat natural, ferestrele trebuie prevăzute cu plase pentru împiedicarea pătrunderii insectelor.(8) În spațiile de lucru sunt interzise perdele, draperii și ghivece cu flori.Articolul 15(1) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Balneofizioterapie (BFT) este prevăzut cu vestiar și grup sanitar pentru personal, depozit pentru lenjerie murdară, depozit pentru lenjerie curată, boxă pentru materiale de curățenie.(2) În vederea aplicării procedurilor specifice, pentru procedurile de electroterapie, spațiile necesare sunt: o sală compartimentată în boxe de câte un pat. Procedurile cu curenți de înaltă frecvență se izolează în încăperi distincte de celelalte proceduri; de asemenea, procedurile bazate pe câmpuri electromagnetice vor avea aparatele instalate în camere individualizate protejate corespunzător.(3) Unitățile de hidrokinetoterapie se amplasează împreună într-o sală mare, încălzită și ventilată corespunzător, prevăzută la intrare cu filtre-vestiar, grup sanitar și dușuri pentru pacienți. Bazinele mari vor avea scări și rampe comode pentru acces, balustrade de protecție la exterior, balustrade de susținere la interior.(4) Celelalte unități de hidroterapie se amplasează în spații compartimentate în boxe și aranjate în serie, accesibile pe o parte pentru pacienți (prin intermediul boxelor de dezbrăcare) și deservite pe cealaltă parte de personalul specializat.(5) Compartimentul de masoterapie se divizează în unitate pentru proceduri umede (duș-masaj, masaj subacval) și unitate pentru proceduri uscate, astfel:a) unitatea pentru proceduri umede se amplasează separat sau poate fi cuplată cu celelalte unități de hidroterapie;b) unitatea pentru masaj uscat se execută în boxe individuale înseriate, pe lângă care se prevede o cameră de odihnă pentru maseuri, cu grup sanitar și duș.(6) Unitatea de aerosoli se organizează fie într-o încăpere compartimentată în boxe pentru proceduri individuale, fie într-o sală comună pentru mai mulți pacienți, dacă se fac tratamente cu ultrasonoaerosoli.Articolul 16(1) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Radiologie va avea în componența minimă: sală de așteptare, cameră RX, grup sanitar pentru pacienți, grup sanitar pentru personal.(2) Camera RX destinată unei instalații de radiologie dentară intraorală, cu tensiune de maximum 70 kV, va avea o suprafață de cel puțin 10,5 m^2.(3) Camera RX destinată unei instalații de radiologie dentară panoramică, cu tensiune de maximum 90 kV, va avea o suprafață de cel puțin 16 m^2.(4) În cabinetele de practică independentă cu profil radiologic sunt obligatorii solicitarea și obținerea de avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotecție și control individual al expunerii prevăzute de legislația în vigoare.Articolul 17Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriție și dietetică va avea în structură: sală de așteptare, cabinet de consiliere, grup sanitar pentru pacienți și grup sanitar pentru personal.Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la norme)Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala .............................Str. ................ nr. ...........Localitatea .....................Județul ...........................Tel. .........., fax ............Nr. de înregistrare ............/Data .............
AVIZ
pentru înregistrarea persoanei fizice independente
Se certifică faptul că domnul/doamna ................................., domiciliat(ă) în ......................, str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ....., județul ...................., posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria ..... nr. ................, CNP ........................, este membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala ..............., având Certificat de membru nr. ..........., eliberat la data de ..............., specialitatea ..................., și îndeplinește condițiile necesare înregistrării ca persoană fizică independentă.Serviciile de îngrijiri medicale se vor furniza conform calificării profesionale deținute și normelor în vigoare, numai după obținerea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.Eliberăm prezentul aviz la cerere, în vederea înregistrării la administrația financiară, în scopul dobândirii calității de persoană fizică independentă.
Președinte,
......................
NOTĂ:Prezentul aviz are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
Anexa nr. 3(Anexa nr. 10 la norme)AprobatPreședinte,............................CătreOrdinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala ..................................
CERERE
Subsemnatul(a), .........(numele, inițiala tatălui, prenumele)...., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate BI/CI seria ..... nr. .............., cu domiciliul stabil în județul ..........., localitatea .................., str. ................... nr. ..., ap. ...., telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .........................., având profesia de:[ ] asistent medical generalist; [ ] moașă; [ ] asistent medical ............................, membru(ă) al/a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) - Filiala ......................., posesor/posesoare al/a Certificatului de membru seria ...... nr. ................., eliberat la data de ..../..../......, vă rog să îmi eliberați avizul pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice ...................... . (a județului)Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că la data depunerii cererii:[ ] cunosc reglementările legale și obligațiile care decurg din exercitarea profesiei ca persoană fizică independentă;[ ] nu sunt sancționat(ă) cu suspendarea/retragerea calității de membru;[ ] nu am nicio interdicție legală privind exercitarea profesiei de .......................;[ ] nu am o întrerupere mai mare de 4 ani în exercitarea profesiei de ...............;[ ] nu am/am urmat procedura de reatestare a competenței profesionale (dacă este cazul), în perioada .../.../...-.../.../..., absolvită în data de ..../..../...., conform Certificatului de reatestare seria ..... nr. ................ din data de ..../..../.... .Am luat cunoștință că avizul solicitat este valabil doar pentru dobândirea calității de persoană fizică independentă, urmând ca pentru exercitarea profesiei, respectiv pentru a furniza servicii de îngrijiri medicale în calitate de persoană fizică independentă, să îndeplinesc toate celelalte condiții legale și să depun la filiala OAMGMAMR al cărei membru sunt toate documentele necesare pentru obținerea avizului/dreptului de liberă practică medicală, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare.Am luat cunoștință că avizul anual/dreptul de liberă practică se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic respectiv - în valoare de 20.000 euro - și numai după aducerea la filiala OAMGMAMR la care sunt înregistrat a unui exemplar în original al contractului de prestări servicii în regim independent, încheiat cu unități sanitare autorizate conform legii.Am luat cunoștință că, în calitate de persoană fizică independentă, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical poate încheia contracte cu unități sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite, în specialitatea diplomei.Subsemnatul(a), .............................., declar că am luat cunoștință de conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala ................., cunosc condițiile privind exercitarea drepturilor mele și sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către OAMGMAMR - Filiala ........................... .Data...../...../.....
Semnătura
...........................

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Ord.2341_2022.pdf)ORDIN nr. 2.341 din 2 august 2022[pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014]4452 kB